TUT làm Bm bất tử update tháng 01/2023 - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Năm , Tháng Ba 30 2023
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing TUT làm Bm bất tử update tháng 01/2023

TUT làm Bm bất tử update tháng 01/2023

TUT làm Bm bất tử update tháng 01/2022
nhét tkqc vào BM bất tử.
Yêu cầu tkqc trả sau, đã pay 1-2 lần
B1: Vào chất lượng tài khoản và chọn BM cần nhét
B2: Bấm F12, chọn Console, dán code dưới vào
B3: Thay id tkqc bằng idtkqc bạn muốn nhét
B4: Done
var accountId = require(“BusinessUnifiedNavigationContext”).adAccountID;
var fb_dtsg = require(‘DTSGInitialData’).token;
var __user = require(‘CurrentUserInitialData’).USER_ID;
var bm_id = location.href.split(‘?business_id=’)[1].split(‘&’)[0].trim();
var params = __user=${__user}&__a=1&__csr=&__req=u&__hs=19233.BP%3Abrands_pkg.2.0.0.0.0&dpr=1&__ccg=EXCELLENT&__rev=1006107908&__s=6n2lwc%3Aa7z5og%3Asrwkmr&__hsi=7137284028269070087&__comet_req=0&fb_dtsg=${fb_dtsg}&jazoest=25466&lsd=djOwmsZGMY8CPHYIPh6YoQ&__spin_r=1006107908&__spin_b=trunk&__spin_t=1661778434&__jssesw=1;
// them account id vao day
var accountId = 1284444371979895
fetch(“https://business.facebook.com/business/objects/add/connections/?business_id=” + bm_id + “&from_id=” + bm_id + “&from_asset_type=brand&to_id=” + accountId + “&to_asset_type=ad-account”, {
    “headers”: {
        “content-type”: “application/x-www-form-urlencoded”,
    },
    “body”: params,
    “method”: “POST”,
    “mode”: “cors”,
    “credentials”: “include”
 }).then(e => { 
        console.log(“Done by A”); 
 console.log(e.text()); 
    })

About hungpn

Check Also

Code Check Admin Ẩn

https://business.facebook.com/latest/settings/business_users?business_id=XXXX Thay XXXX bằng ID BM cần check Sẽ hiển thị đầy đủ admin ẩn …