TUT 0 Ngưỡng 14/10/2022 Share Free để AE mò tut mới - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Năm , Tháng Sáu 13 2024
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing TUT 0 Ngưỡng 14/10/2022 Share Free để AE mò tut mới

TUT 0 Ngưỡng 14/10/2022 Share Free để AE mò tut mới

TUT 0 Ngưỡng 14/10/2022 Share Free để AE mò tut mới
Nguyên liệu: VIA như hình Tài khoản giao diện như hình (TK bê đê có cả nút nạp tiền và ngưỡng)
B1. Add Paypal, Add cả thẻ phụ để còn cắn tiền
B2. Huỷ liên kết Paypal
B3. Mở đồng thời 2 Tab VIA gốc và VIA phụ
B4. Share TKQC VIA gốc cho VIA phụ
B5. Add thẻ bằng Code -> Enter ở Tab VIA phụ đồng thời ở Tab VIA chính xoá QTV VIA phụ ra
B6. Kiểm tra thành quả.
————–
Code thêm thẻ:
F12 rồi dán ( nhớ thay thông tin thẻ) :


let token = require(“DTSGInitialData”).token || document.querySelector(‘[name=”fb_dtsg”]’).value, uid = require(“CurrentUserInitialData”).USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1], accountId = require(“BusinessUnifiedNavigationContext”).adAccountID, account_holder_name = “Đào Anh Tuấn” credit_card_number = “5438962420571574” csc = “247” expiry_month = “03” expiry_year = “2025” credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6) credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length – 4) fetch(“https://business.secure.facebook.com/.../token_proxy.php...”, { headers: { “content-type”: “application/x-www-form-urlencoded”, “x-fb-friendly-name”: “useBillingAddCreditCardMutation” }, referrer: “https://www.business.facebook.com/”, body: av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265, method: “POST”, mode: “cors”, credentials: “include” }).then(response => response.json()).then(data => { console.log(“Done”); console.log(data); })

About hungpn

Check Also

Tut add thẻ đỡ hold mới nhất ngày 27/3/2023

tải app ads manager : log bằng 3g add sẽ tốt hơn tránh các ngân hàng …